ni2011census

Anailís ar dhéimeagrafaíocht Thuaisceart Éireann bunaithe ar Dhaonáirimh 2001 agus 2011 na RA .
Analysis on Northern Ireland's demography based on the 2001 and 2011 UK Censuses.

Baird Toghcháin
Electoral Wards
Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht "Éireannach" (go príomha) mar cheatadán i gCondaetha Ard Mhacha agus an Dúin. (Baird Toghcháin)
(Éireannach AMHÁIN + Éireannach/Éireannach Tuaisceartach)

How would you describe your nationality?
(Dominant) "Irish" Nationality as a percentage in Counties Armagh and Down. (Electoral Wards)
(Irish ONLY + Irish/Northern Irish)
An bhfuil Pas agat?
Ceadatán den daonra a raibh Pas Phoblacht na hÉireann amháin acu i gCondaetha Ard Mhacha agus an Dúin. (Baird Toghcháin)
(Chan áirítear iad a bhfuil Pas na Ríocht Aontaithe agus Pas Phoblacht na hÉireann acu ar aon sa líon seo)

Have you a Passport?
Percentage of the population who had only a ROI passport in Counties Armagh and Down. (Electoral Wards)
(Those who have both a United Kingdom and a Republic of Ireland passport are not included in this figure.)
Cad é do chreideamh? & Cad é an creideamh lenar tógadh thú?
Ceadatán den daonra áitiúil a mhaígh gur Chaitlicigh iad (i dtéarmaí creidimh) & ó Chúlra Pobail Caitliceach in achan Bhard Toghcháin san Oirdheisceart.
 
What's your religion? & What religion were you brought up in?
Percentage of local population who stated that they were Catholic (in religious terms) & Catholic Community Background in each Electoral Ward in the Southeast.
Cad é do chreideamh? & Cad é an creideamh lenar tógadh thú?
Ceadatán den daonra áitiúil a mhaígh nach raibh creideamh ar bith acu AGUS nach dtáinig siad ó Chúlra Pobail faoi leith (.i. nach dtáinig siad i méadaíocht le aon chreideamh faoi leith) in achan Bhard Toghcháin i gCondaetha Ard Mhacha agus an Dúin.
 
What's your religion? & What religion were you brought up in?
Percentage of local population who stated that they had no religion AND that they did not come from any particular Community Background (ie. that they were not brought up with any religion) in each Electoral Ward in Counties Armagh and Down.

Dúliath 0.24%-2.30% Dark Grey     Liath Geal 2.31%-4.61% Light Grey
Gorm 4.62%-7.87% Blue                 Dúghorm 7.88%-16.98% Navy Blue
Ceantair Bheaga
Small Areas
Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht "Éireannach" mar cheatadán in Ard Mhacha. (Ceantair Bheaga)
(Éireannach AMHÁIN + Éireannach/Éireannach Tuaisceartach + Éireannach/Briotanach + Éireannach/Briotanach/Éireannach Tuaisceartach)

How would you describe your nationality?
"Irish" Nationality as a percentage in Armagh. (Small Areas)
(Irish ONLY + Irish/Northern Irish + Irish/British + Irish/British/Northern Irish)
Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht neamh-"Éireannach (go príomha)" mar cheatadán in Ard Mhacha. (Ceantair Bheaga)
(Ceadatáin gur mhaígh nárbh Éireannach AMHÁIN ná Éireannach/Éireannach Tuaisceartach iad)

How would you describe your nationality?
Non-"Irish (dominant)" Nationality as a percentage in Armagh. (Small Areas)
(Percentage that stated that they were neither Irish ONLY nor Irish/Northern Irish + Irish)
Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2011 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae Ard Mhacha.

Percentage of people in each Census Output Area in 2011 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Armagh.
Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht "Éireannach" mar cheatadán sa Dún. (Ceantair Bheaga)
(Éireannach AMHÁIN + Éireannach/Éireannach Tuaisceartach + Éireannach/Briotanach + Éireannach/Briotanach/Éireannach Tuaisceartach)

How would you describe your nationality?
"Irish" Nationality as a percentage in Down. (Small Areas)
(Irish ONLY + Irish/Northern Irish + Irish/British + Irish/British/Northern Irish)

Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht neamh-"Éireannach (go príomha)" mar cheatadán sa Dún. (Ceantair Bheaga)
(Ceadatáin gur mhaígh nárbh Éireannach AMHÁIN ná Éireannach/Éireannach Tuaisceartach iad)

How would you describe your nationality?
Non-"Irish (dominant)" Nationality as a percentage in Downshire. (Small Areas)
(Percentage that stated that they were neither Irish ONLY nor Irish/Northern Irish + Irish)

Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2011 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae an Dúin.

Percentage of people in each Census Output Area in 2011 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Down.

Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland