ni2011census

Anailís ar dhéimeagrafaíocht Thuaisceart Éireann bunaithe ar Dhaonáirimh 2001 agus 2011 na RA .
Analysis on Northern Ireland's demography based on the 2001 and 2011 UK Censuses.

Baird Toghcháin
Electoral Wards
Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht "Éireannach" (go príomha) mar cheatadán i gCondaetha Fhear Manach agus Thír Eoghain. (Baird Toghcháin)
(Éireannach AMHÁIN + Éireannach/Éireannach Tuaisceartach)

How would you describe your nationality?
(Dominant) "Irish" Nationality as a percentage in Counties Fermanagh and Tyrone. (Electoral Wards)
(Irish ONLY + Irish/Northern Irish)
An bhfuil Pas agat?
Ceadatán den daonra a raibh Pas Phoblacht na hÉireann amháin acu i gCondaetha Fhear Manach agus Thír Eoghain. (Baird Toghcháin)
(Chan áirítear iad a bhfuil Pas na Ríocht Aontaithe agus Pas Phoblacht na hÉireann acu ar aon sa líon seo)

Have you a Passport?
Percentage of the population who had only a ROI passport in Counties Fermanagh and Tyrone. (Electoral Wards)
(Those who have both a United Kingdom and a Republic of Ireland passport are not included in this figure.)
Cad é do chreideamh? & Cad é an creideamh lenar tógadh thú?
Ceadatán den daonra áitiúil a mhaígh gur Chaitlicigh iad (i dtéarmaí creidimh) & ó Chúlra Pobail Caitliceach in achan Bhard Toghcháin san Iarthar.
 
What's your religion? & What religion were you brought up in?
Percentage of local population who stated that they were Catholic (in religious terms) & Catholic Community Background in each Electoral Ward in the West.
Cad é do chreideamh? & Cad é an creideamh lenar tógadh thú?
Ceadatán den daonra áitiúil a mhaígh nach raibh creideamh ar bith acu AGUS nach dtáinig siad ó Chúlra Pobail faoi leith (.i. nach dtáinig siad i méadaíocht le aon chreideamh faoi leith) in achan Bhard Toghcháin i gCondaetha Fhear Manach agus Thír Eoghain.
 
What's your religion? & What religion were you brought up in?
Percentage of local population who stated that they had no religion AND that they did not come from any particular Community Background (ie. that they were not brought up with any religion) in each Electoral Ward in Counties Fermanagh and Tyrone.

Dúliath 0.24%-2.30% Dark Grey     Liath Geal 2.31%-4.61% Light Grey
Gorm 4.62%-7.87% Blue                 Dúghorm 7.88%-16.98% Navy Blue
Ceantair Bheaga
Small Areas
Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht "Éireannach" mar cheatadán i bhFear Manach. (Ceantair Bheaga)
(Éireannach AMHÁIN + Éireannach/Éireannach Tuaisceartach + Éireannach/Briotanach + Éireannach/Briotanach/Éireannach Tuaisceartach)

How would you describe your nationality?
"Irish" Nationality as a percentage in Fermanagh. (Small Areas)
(Irish ONLY + Irish/Northern Irish + Irish/British + Irish/British/Northern Irish)
Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht neamh-"Éireannach (go príomha)" mar cheatadán i bhFear Manach. (Ceantair Bheaga)
(Ceadatáin gur mhaígh nárbh Éireannach AMHÁIN ná Éireannach/Éireannach Tuaisceartach iad)

How would you describe your nationality?
Non-"Irish (dominant)" Nationality as a percentage in Fermanagh. (Small Areas)
(Percentage that stated that they were neither Irish ONLY nor Irish/Northern Irish + Irish)
Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2011 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae Fhear Manach.

Percentage of people in each Census Output Area in 2011 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Fermanagh.
Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht "Éireannach" mar cheatadán i dTír Eoghain. (Ceantair Bheaga)
(Éireannach AMHÁIN + Éireannach/Éireannach Tuaisceartach + Éireannach/Briotanach + Éireannach/Briotanach/Éireannach Tuaisceartach)

How would you describe your nationality?
"Irish" Nationality as a percentage in Tyrone. (Small Areas)
(Irish ONLY + Irish/Northern Irish + Irish/British + Irish/British/Northern Irish)

Cad é mar a chuirfeá síos ar do náisiúntacht?
Náisiúntacht neamh-"Éireannach (go príomha)" mar cheatadán i dTír Eoghain. (Ceantair Bheaga)
(Ceadatáin gur mhaígh nárbh Éireannach AMHÁIN ná Éireannach/Éireannach Tuaisceartach iad)

How would you describe your nationality?
Non-"Irish (dominant)" Nationality as a percentage in Tyrone. (Small Areas)
(Percentage that stated that they were neither Irish ONLY nor Irish/Northern Irish + Irish)

Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2011 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae Thír Eoghain.

Percentage of people in each Census Output Area in 2011 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Tyrone.

Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland