ni2011census

Anailís ar dhéimeagrafaíocht Thuaisceart Éireann bunaithe ar Dhaonáirimh 2001 agus 2011 na RA .
Analysis on Northern Ireland's demography based on the 2001 and 2011 UK Censuses.

Comparáid idir Creideamh/Cúlra Pobail 7 Náisiúntacht
Comparison between Religion/Community Background & Nationality

I mí na Bealtaine 2013 eisíodh mion-torthaí eile ó Dhaonáireamh na Ríochta Aontaithe 2011 i dTuaisceart Éireann. Cuireadh miondealú de na figiúirí ar fáil maidir leis an chéatadáin de dhaoine ó chúlraí pobail éagsúla a mhaígh gur bhain siad le gach fo-ghrúpa náisiúntachta.


In May 2013 more results were released from the United Kingdom Census 2011 in Northern Ireland. A break down of the figures was provided in relation to the percentage of people from various community backgrounds that stated that they were of each nationality grouping.


Mar sin anois thig linn na ceisteanna seo a leannas a fhreagairt:

Cá mhéid "Protastúnach" a dúirt gur "Bhriotanaigh" iad?

Cá mhéid "Caitliceach" a dúirt gur "Bhriotanaigh" iad?

Cá mhéid "Caitliceach" a dúirt gur "Éireannaigh" iad?

Cá mhéid "Protastúnach" a dúirt gur "Éireannaigh" iad?

Ach chan fhuil fhios agam é.


We can therefore answer the following questions:

How many "Protestants" said that they were "British"?

How many "Catholics" said that they were "British"? 

How many "Catholics" said that they were "Irish"?

How many "Protestants" said that they were "Irish"? 

Charbh ionnan na torthaí don phobal Chaitliceach agus don phobal Phrotastúnach. Bréaginse a bheadh ann a rá go bhfuil an dá dhream seo mar scatháin ar a chéile. Chan fhuil. Dúirt 80.11% den phobal Phrotastúnach go raibh náisiúntacht Bhriotanach acu, ach cha dúirt ach 56.68% den phobal Chaitliceach go raibh náisiúntacht Éireannach acu. Cha dúirt ach 4.32% den phobal Phrotastúnach go raibh náisiúntacht Éireannach acu ach dúirt 13.39% den phobal Chaitliceach go raibh náisiúntacht Bhriotanach acu. As na caitlicigh a dúirt go raibh náisiúntacht Bhriotanach acu, cha dúirt ach 20.73% go raibh náisiúntacht eile acu fosta (.i. go raibh siad Briotanach AGUS Éireannach Tuaisceartach, nó Briotanach AGUS Éireannach Tuaisceartach AGUS Éireannach, nó Briotanach AGUS Éireannach). Ach as na Protastúnaigh a dúirt go raibh náisiúntacht Éireannach acu, dúirt 47.24% acu go raibh féiniúlacht náisiúnta eile acu (.i. Briotanach AGUS Éireannach nó Briotanach AGUS Éireannach Tuaisceartach AGUS Éireannach nó Éireannach Tuaisceartach AGUS Éireannach).


Cha raibh na figiúirí do náisiúntacht Éireannach Thuaisceartach chomh héagsúil go ginearálta sin i dtaca leis an bheirt (30.74% agus 28.14% de na pobail Chaitliceacha agus Phrotastúnacha faoi seach), ach ba léir go raibh níos mó Potrastúnach (11.07%) a dúirt go raibh náisiúntachtaí Briotanach-agus- Éireannach-Thuaisceartach acu ná Caitlicigh (0.91%).


The results for the Catholic community and the Protestant community are not the same. It would be misleading to state that the two are like mirror images of one another. They aren't.
 Within the Potestant community 80.11% said that they had a British national identity but only 58.68% of the Catholic community said that they had an Irish nationality. Only 4.32% of the Protestant community said that they had an Irish nationality, but 13.39% of the Catholic community said that they had a British national identity. Of the catholics who said that they had a British identity, only 20.73% stated that they also had another national identity (i.e. that they were British AND Northern Irish, or British AND Northern Irish AND Irish, or British AND Irish). But of the Protestants who said that they had an Irish nationality, 47.24% said that they also had another national identity (i.e. that they were British AND Irish, or British AND Northern Irish AND Irish, or Northern Irish AND Irish).


The figures for Northern Irish nationality generally aren't so different between the two groups (30.74% and 28.14% of Catholics and Protestants respectively), but it is clear that more Protestants (11.07%) had both British-and-Northern-Irish nationalities than catholics (0.91%).

Bhí claonadh láidir i measc na ndaoine nár Phrotastúnaigh ná Chaitlicigh iad (mar chreideamh ná mar chúlra pobail) i dtreo na féiniúlachta Briotanaí (agus na féiniúlachta Éireannaigh Tuaisceartaí beagáinín).

There was a strong tendency amongst those who were neither Protestant nor Catholic (as a religion or as a community background) towards British national identity (and slightly towards Northern Irish national identity).

Náisiúntacht 7 Aois
Nationality & Age

Go comhuaineach chuir an Foras Thuaisceart Éireann um Staitisiticí agus Thaighde torthaí ar fáil ó dhaonáireamh na Ríochta Aontaithe 2011 i dTuaisceart Éireann chun go bhféadfaí comparáid a dhéanamh idir náisiúntacht agus aois i measc an phobail ghinearálta. Tchítear dúinn nach ndeachaigh an náisiúntacht Éireannach Thuaisceartach faoi bhláth go díreach mar a shíltí. Cheaptaí go mbeadh borramh mór air go háirithe i measc an aois óig ach chan fhuil. D'ísligh líon na ndaoine a dúirt go raibh náisiúntacht Bhriotanach acu agus an t-aos óg ag teannadh linn. Agus tháinig an náisiúntacht Éireannach chun cinn ach ar ráta i bhfad ní ba mhoille ó bhunuimhir ní ba lú. Bhíodar ann a dúirt go raibh a leithid sin de thorthaí dosheachanta. Agus bhí an ceart acu go pointe. Ach cha féidir dallamullóg a chur orainn ar an bhearna mhór idir Caitlicigh (mar chreideamh nó mar chúlra pobail) agus an tÉireannachas (mar náisiúntacht roghnaithe).

Simultaneiously the Northern Ireland Statistics and Research Agency provided further results from the 2011 Census of the United Kingdom in Northern Ireland so as to make a comparison between nationality and age visible amongst the general population. We can see that Northern Irish nationality did not grow substantially as had been expected. It was thought that it would have grown especially amongst the younger age ranges, but it hasn't. The number of people who stated that they had a British national identity fell as the population grew younger. And Irish national identity grew but at a much slower rate from a smaller base. There were those who had argued that this trend was inevitable. And they were correct to a point. But we cannot avoid noticing the disparity between Catholics (as a religion or community background) and Irishness (as a chosen nationality).
Rud amháin a sheasann amach go soiléir ámh ná go raibh malartú scéil ag teacht ar an aoisghrúpa fo-18 de réir na staitisiticí. I measc na bpáistí tá fás agus forás ag teacht chun cinn ar an Bhriotanachas, agus tá an tÉireannachas ag dul éag. Is athrú mór é seo gan amhras. Cha raibh mé féin ag súil leis seo a fheiceáil sna torthaí (cheapainn go dtiocfadh fás seismeach ar an fhéiniúlacht náisiúnta Éireannachas Tuaisceartach - rud nár tharla i gceart leis an fhírinne a inse).

One thing that stands out however is that the opposite demographical changes are happening in the under 18 age ranges. In the youngest age cohorts there is a demonstable rise in Britishness, whilst Irisness is in decline. This is a sizeable shift beyond any doubt. I, myself, was not anticipating seeing this in the results (I had thought that there would have been a seismic growth in Northern Irish national identity - which did not occur in all honesty).
As seo cá dtéid sinn?
From here where shall we go?

Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland