ni2011census

Anailís ar dhéimeagrafaíocht Thuaisceart Éireann bunaithe ar Dhaonáirimh 2001 agus 2011 na RA .
Analysis on Northern Ireland's demography based on the 2001 and 2011 UK Censuses.

Forbhreithniú Ginearálta ar an Náisiúntacht 2011
General Overview of Nationality 2011

Léarscáil go maith sothuigthe í seo. Chun treisiú a ligint ar na figiúirí: Dún Pádraig, Léim a' Mhadaidh, A' Chorr Chríochach agus Fear Manach iad Limistéir Rialtas Áitiúil a maíonn tromlach gur Caitlicigh iad (ó thaobh creidimh de) nó gur de bhunadh Chúlra Pobail Caitliceach iad. Mar sin féin, i ngach aon de na hachair thuasluaite tá iolracht an "Bhriotanachais" thairis an "Éireannachas" i dtéarmaí náisiúntachta dar le bunadh na háite agus a gcur síos pearsanta.

This map is fairly self explanitory. Just to reiterate what the figures say: Downpatrick, Limavady, Armagh, Cookstown and Fermanagh are all Local Government Areas in which the majority of the population is either religiously Catholic or from a Catholic Community Background. And yet, in all of the afore-mentioned, there is a "British" plurality over "Irish" in terms of how locals choose to describe their own nationality.

Baineann an léarscáil faoi leith seo leis an náisiúntacht "Éireannach", nó níos cruinne fós, an t-easpa de. Chan fhuil ach 2 cheann as na sé cinn is fiche de Limistéir Rialtas Áitiúil ina ndéanann formhór na n-áitritheoirí cur síos ar a náisiúntacht mar "Éireannach"; eadhon "Comhairle Chathair Dhoire", agus "Comhairle Cheantar an Iúir agus Mhúrna". Ach, is suimiúla fós gur lú i bhfad an méid daoine a chuirfeadh síos ar a náisiúntacht mar "Éireannach" in Iúr Cinn Trá agus i Londandoire i dtaca leis an mhéid daoine a dúirt gur Chaitlicigh iad (sa chiall is leithne den fhocal). Go deimhín, cuir an dá cheann seo i gcodarsnacht leis na 5 cheann in oirthear an réigiúin áit a bhfuil níos lú ná deichiú cuid den phobal ag maíomh amhlaidh; Beannchar, Baile Úr na hArda, Carraig Fhearghais, Latharna agus an Baile Meánach

This map deals specitically with "Irish" nationality, or, rather, lack thereof. In only two of Northern Ireland's 26 council areas do the majority of the population consider themselves to have an "Irish" nationality; "Derry City Council" and "Newry & Mourne District Council". However, what is more interesting is that the proportion of people who describe their nationality as "Irish" in Newry and Derry is far short of the percentage of "Catholics and people from a Catholic community background". Newry and Derry are barely over half-"Irish" in terms of how local people describe their nationality. However, compare this with the 5 areas in the east of the region in which under 10% of people do so; Bangor, Newtownards, Carrickfergus, Larne and Ballymena.

Ceadatán de dhaoine a chuir síos ar a bpríomh-náisiúntacht féin mar "Éireannach" i limistéir (droch-tharraingthe, mo bhrón) na gcondaetha.


The percentage of people who regard their main nationality to be Irish broken down into (admittedly badly-drawn) county-ish areas.


(NB: Tá mé ag ulmhú roinnt léarscáileanna a bhéas bunaithe ar na teorainneacha cearta agus a fhoilseofar go luath maidir le ceist na Náisiúntachta agus le ceisteanna gaolmhara eile nach í.)

(NB: I am preparing some maps that will be based on the correct boundaries and that shall be published soon regarding the Nationality question and other related questions.)

Ceadatán de dhaoine a chuir síos ar a bpríomh-náisiúntacht féin mar "Éireannach" sna 26 Limistéar Rialtas Áitiúil de Thuaisceart Éireann.


Percentage of people who regard their main nationality as being Irish in each of Northern Ireland's 26 Local Government Areas.


An cur chuige a bhí agam ná teacht ar líon na ndaoine a bhreathnaigh orthu féin go príomha mar "Éireannaigh" (mar náisiúntacht) gan aon bhá ná dílseacht i dtreo coincheapanna an "Bhriotanachais" ná an "Éireannachais Tuaisceartaigh". Mar thoradh air sin chinn mé díriú isteach orthu siúd a mheas gurbh "Éireannaigh AMHÁIN" iad nó gurbh "Éireannaigh & Éireannaigh Thuaisceartaigh" iad.The approach that I had was to arrive at a figure of the amount of people who regarded themselves to be mainly/dominantly "Irish" (as a nationality) without any inclination or loyalty towards concepts of "Britishness" or "Northern Irishness". As a result I decided to focus on those who thought of tehmselves as "Irish ONLY" or "Irish and Northern Irish".


Tá daoine áirithe i dTuaisceart Éireann a chuireann síos ar a náisiúntacht féin mar Bhriotanach agus Éireannach go comhuaineach. Thiocfadh dó gur féidir codarsnacht a dhéanamh idir seo agus duine a chuireann síos ar a náisiúntacht mar Bhriotanach agus Albannach, nó Bhriotanach agus Shasanach, nó Bhriotanach agus Bhreatnach go comhuaineach; .i. is Éireannaigh iad i gcomhthéacs na RA. Go pearsanta, is dóigh liom gur doiligh a chreidbheáil go mbeadh a leithéid seo de dhuine toilteanach vótáil ar son deireadh a chur leis an cheangal Bhriotanach, óir chreimfeadh sé seo cuid dá bhféiniúnacht féin go pointe.


There are people in Northern Ireland who descrube their nationality as being simultaneously British and Irish. This might be comparable to someone describing their nationality as both British and Scottish, or British and English, or British and Welsh simultaneously; ie. they are Irish within a UK context. Personally, I think it exceptionally unlikely that such people would vote to remove the British link, as this would slightly erode part of their identity.

Ceadatán de dhaoine a chuir síos ar a bpríomh-náisiúntacht féin mar "Éireannach" sna 7 limistéar comhairle a beartaíodh (ar dheis Dé go raibh a n-anamacha uilechumhachtacha).

Percentage of people who regard their main nationality as being Irish in the 7 proposed Local Government Areas (not to go ahead).

Ceadatán de dhaoine a chuir síos ar a bpríomh-náisiúntacht féin mar "Éireannach" sna 11 Limistéar Rialtas Áitiúil nuabheartaithe (ó 2015 ar aghaidh).


Percentage of people who regard their main nationality as being Irish in each of Northern Ireland's 11 new (post 2015) Local Government Areas.

Ceadatán de dhaoine a chuir síos ar a bpríomh-náisiúntacht féin mar "Éireannach" sna 5 Limistéar Oideachais agus Leabharlainne.


Percentage of people who regard their main nationality as being Irish in each of Northern Ireland's 5 Education and Library Boards.

Ceadatán de dhaoine a chuir síos ar a bpríomh-náisiúntacht féin mar "Éireannach" sna 4 Limistéar um Shláinte agus um Chúram Sóisialta.


Percentage of people who regard their main nationality as being Irish in each of Northern Ireland's 4 Health and Social Care Areas.

Ceadatán de dhaoine a chuir síos ar a bpríomh-náisiúntacht féin mar "Éireannach" sna 5 Réigiún NUTS-3 (Aicmiú Comhchoiteann na nAonad Críchemaidir le sStaidreamh); eadhon Tuaisceart TÉ, Deisceart & Iarthar TÉ, Oirthear TÉ, Béal Feirste, Mórcheantar Seachtrach Bhéal Feirste. NB cha cheanglaítear Mórcheantar Seachtrach Bhéal Feirste ar talamh - clúdaíonn sé limistéir Lios na gCearrbhach, an Chaisleáin Riabhaigh, Bheannchair, na Carraige, agus Bhaile Úr na Mainistreach.


Percentage of people who regard their main nationality as being Irish in each of Northern Ireland's 5 NUTS-3 Regions (aicmiú comhchoiteann na n-aonad críche maidir le staidreamh); North of NI, South & West of NI, East of NI, Belfast, Outer Belfast. NB Outer Belfast is not geographically continuous on land - it countains the LGAs of Lisburn, Castlereagh, Bangor, Carrick and N'abbey.
Ceadatán de dhaoine a chuir síos ar a bpríomh-náisiúntacht féin mar "Éireannach" sna 26 Limistéar Rialtas Áitiúil (Ceadatáin leis).

Percentage of people who regard their main nationality as being Irish in each of Northern Ireland's 26 Local Government Areas. (Percentages given)

Ceadatán de dhaoine a mhaígh gur Chaitliciagh iad sna 26 Limistéar Rialtas Áitiúil.


Percentage of people in each Local Government Area in Northern Ireland who stated that their religion was Catholic.


Chan áirítear daoine ó "Chúlra Pobail Caitliceach" (.i. daoine ar tógadh lei an Chaitliceachas).

Not included are people from a "Catholic Communited Background" (ie. people who were brought up with Catholocism).

Ceadatán de dhaoine a mhaígh gur Phrotastúnaigh iad sna 26 Limistéar Rialtas Áitiúil.


Percentage of people in each Local Government Area in Northern Ireland who stated that their religion was Protestant.

Chan áirítear daoine ó "Chúlra Pobail Protastúnach" (.i. daoine ar tógadh leis an Protastúnachas).

Not included are people from a "Protestant Communited Background" (ie. people who were brought up in Protestantism).
I ndiaidh domh tabhairt fáidear go raibh éagothroime idir líon na gCaitliceach (mar chreideamh) agus líon na ndaoine ó "Chúlra Pobail Caitliceach", chinn mé a fháil amach cá mhéad Caitlicigh (mar chreideamh nó mar chúlra pobail) a chuifeadh síos orthu féin mar Éireannaigh i dtéarmaí náisiúntachta i ngach ceantar comhairle. Mar sin, léiríonn an léarscáil áirithe seo daoine a dúirt gurbh "Éireannaigh AMHÁIN" nó "Éireannaigh & Éireannaigh Thuaisceartacha" (is é sin "Éireannaigh go príomha" dar liom) iad mar cheadatán den phobal Chaitliceach i dTuaisceart Éireann. Ionsófar an léarscáil seo, agus ba chóir go n-ionsófar, de dheasca na steiréitíopála seictigh falsa. Déanann sé talamh slán de gur Caitlicigh AMHÁIN iad (agus chan daoine nach Caitlicigh iad in aon chur) a chuirfeadh síos ar a náisiúntacht féin mar "Éireannach go príomha". Sin ráite, ar an drochuair cha feasach domhsa go bhfuil a léithéid sin de bhriseadh síos ar na figiúirí curtha ar fáil go poiblí ag Foras Thuaisceart Éireann um Staitisiticí  agus Thaighde do ghach ceantar comhairle (a léireodh líon na ndaoine ó achan chreideamh agus ó achan chúlra pobail laistigh de achan ghrúpa náisiúntachta agus vice versa). Sin é an fáth nach féidir leis an léarscáil seo a tháispeáint ach uasmhéid na gCaitliceach a mhaígh gurbh Éireannaigh go príomha iad i ngach Limistéar Rialtas Áitiúil.

Noting that there was a disparity between the proportions of Catholic (religion) and Catholic Community Background, I decided to find out how many Catholics (religion/community background) actually would desbcribe themselves as having an Irish nationality in each council area. Thus this map shows the "Irish ONLY" or "Irish & Northern Irish" (or as I've said "mainly/dominantly Irish") as a proportion of the Catholic community in Northern Ireland. This map ENTIRELY lends itself to lazy sectarian sterotyping. It presumes that ONLY Catholics (to the exclusion of all others) described themselves as having an Irish nationality. There were tens of thousands of non-Catholics who described their nationality as being "dominantly Irish". However, no breakdown of figures along those lines is available publicly from the Northern Ireland Statistics and Research Agency for council areas (showing the amount of people from each religion and community backgrounds within each nationality grouping and vice cersa). Which is why this map can only show the maxiumum percentage of Catholics in each Local Government Area who describe their nationality as Irish (dominant).
Seo léarscáil a thugann an ceadatán is mó de Chaitlicigh a bhfuil náisiúntacht Éireannach (go príomha) acu dar leo féin. (Díreach mar atá thuas, ach le dathanna úra suimiúla ar mhaithe le héagsúlacht.)

Same again.

Léirionn an léarscáil seo a mhalairt ar fad ón dá cheann roimpi thuas. Ach amháin gur léir go bhfuil roinnt mhaith Limistéar Rilatas Áitiúil i dTuaisceart Éireann a gcuireann lear mór neamh-Phrotastúnaigh síos orthu féin mar "Bhriotanach" ó thaobh náisiúntachta de. (NÓTA: Taispeántar figiúirí i leith "náisiúntacht Bhriotanach" anseo - chan i leith "náisiúntacht Bhriotanach amháin")


This map is the polar oposite of the one above. Except that clearly there are many areas of Northern Ireland where many non-Protestants described their nationality as British. (NOTE: this map deals with the "British" figures - not "British only" figures.)


Mar shampla thig linn a rá gur mhaígh 91.58% nó níos lú de "Phrotastúnaigh" (i dtéarmaí creidimh nó chúlra pobail) gurbh "Bhriotanaigh" iad in Ard Mhacha (mar, ar ndóigh, tá seans maith ann nár dúirt chuile Portastúnach gur Bhriotanach í/é). Ach i nDún Padraig ardaíonn an figiúr céanna chuig 123.38%.


For instance, we can say that 91.59% or less of "Protestants" (in terms of religion or community background) said that they were "British" in Armagh (because, of course, there's a fair chance that not every Protestant described herself/himself as British). But in Downpatrick this figure rises to 123.38%


Gídh gur foilsíodh i mí na Bealtaine 2013 na figiúirí a thugann miondealú ar Náisiúntacht de réir Creidimh agus a mhalairt (agus go leor figiúirí eile nach iad), ar an drochuair chan fhuil na figiuírí foilsithe go nuige seo maidir leis an ghné áirid seo den daonáireamh fá choinne na sé chomhairle cheantair is fiche.


Despite the publishing in May 2013 of the figures giving a breakdown of Nationality along Commmunity lines and vice versa (and many other figures), unfortunately to date the figures specifically regarding this aspect of the census have not been published for the twenty-six council areas.

Tacaíocht (i gceadatáin) i bhfábhar Tuaisceart Éireann a bhuanú laistigh den RA de réir suirbhé de chuid an BhBC in Eanáir 2013.

(Le fáil anseo: http://downloads.bbc.co.uk/tv/spotlight/survey.pdf)


Support (in percentages) for Northern Ireland remaining within the UK as per the BBC poll in January 2013.


Dála an scéil léiríonn an chaipéis chéanna (mar chuid den tsuirbhé) go gcuireann 8% de "Chaitlicigh" síos ar a náisiúntacht féin mar "Bhriotanach AMHÁIN" agus sa bhreis air sin mhaígh 3% eile go raibh siad "Briotanach & Éireannach Tuaisceartach" nó "Briotanach, Éireannach Tuaisceartach & Éireannach" go comhuaineach.


By the way, the same document (as part of the survey) that 8% of "Catholics" describe their nationality as "British ONLY", and a further 3% stated that they were "British & Irish" or "British, Northern Irish & Irish".

Tacaíocht (i gceadatáin) i bhfábhar Tuaisceart Éireann a dheighilt ón RA agus ceangal le Poblacht na hÉireann lasmuigh den RA de réir suirbhé de chuid an BhBC in Eanáir 2013.

Support (in percentages) for Northern Ireland leaving the UK and joining the Republic of Ireland as per the BBC poll in January 2013.

Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland